• Rozhodnutí a kritéria přijetí do ZŠ


    • Archivní dokument:
     Oznámení rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku 2020 - 2021
     (ke stažení)

      

     Aktuální kritéria pro přijetí - pro následující školní rok:


          Ředitel stanoví následující kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku základní školy k plnění povinnosti školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků v prvních třídách školy.
     Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy je stanoven ředitelem základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.
     Ve školním roce 2021/2022 otvíráme dvě první třídy každou s maximálním počtem 30 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy. Předpokládáme naplnění tříd  na 21 žáků v každé třídě.


     Do prvních tříd  se přednostně přijímají děti podle kritérií:
     1.      Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.  
     2.      Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole sourozence.   
     3.      Ostatní žáci.                                                                                                

        

      Seznam přijatých žáků bude zpřístupněn na webových stránkách školy a na vývěsce u vchodu do budovy školy.
     Každé dítě bude uvedeno pod číselným registračním kódem, který se přiděluje při zápisu.